ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555717
 


ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ

 
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ຂຽນຫຍໍ້ “ຈຕ” ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີດ້ານວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບບັນດາຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຕາມລະບຽບການ.
ປະກອບມີ 4 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.
- ຂະແໜງ ພັກ.
- ຂະແໜງ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.
2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
- ຂະແໜງ ສະຖິຕິຈໍານວນພົນ.
- ຂະແໜງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ.
- ຂະແໜງ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ.
3. ພະແນກໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ.
- ຂະແໜງ ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແພ່.
- ຂະແໜງ ສຶກສາອົບຮົມ.
4. ພະແນກ ກວດກາລັດ.
- ຂະແໜງ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ.
- ຂະແໜງ ປະເມີນຜົນ.
ເພີຍແພ່: 2015-09-03
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
 
Scroll to Top