ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555690
 


ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

 
ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄນ”ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ, ມີີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ,ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ຂອງນັກສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ. ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບ ບັນດາຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງຕາມລະບຽບການ. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ປະກອບມີ 4 ພະແນກດັ່ງນີ້:
1. ພະແນກ ກິດຈະກຳ.
- ຂະແໜງ ອະນາໄມ ແລະ ແຮງງານ.
- ຂະແໜງ ກິລາ.
- ຂະແໜງ ສິນລະປະ-ວັນນຄະດີ.
2. ພະແນກ ສະຫວັດທິການ ແລະ ສຸຂະພາບ
- ຂະແໜງ ສະຫວັດທິການ.
- ຂະແໜງ ຫໍພັກ
- ຂະແໜງ ສຸຂະພາບ
3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງສຶກສາ ແລະ ສິດເກົ່າ.
- ຂະແໜງ ສຶກສາອົບຮົມ.
- ຂະແໜງ ສະຖິຕິ.
- ຂະແໜງ ສິດເກົ່າ.
4. ພະແນກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
- ຂະແໜງ ປອ້ງກັນພາຍໃນ.
- ຂະແໜງ ປ້ອງກັນພາຍນອກ.
ເພີຍແພ່: 2015-09-03
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
 
Scroll to Top