ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555691
 


ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

 
ຫ້ອງການຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄວ” ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ ມີີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ດ້ານວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິ ການວິຊາການ,ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບບັນດາຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຢູ່ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງຕາມລະບຽບການ.
ປະກອບມີ 4 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍະສາດ.
- ຂະແໜງ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍະສາດທໍາມະຊາດ.
- ຂະແໜງ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍະສາດສັງຄົມ.
2. ພະແນກ ບໍລິການວິຊາການ.
- ຂະແໜງ ຮ່ວມມື ແລະ ເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນວິຊາການ.
- ຂະແໜງ ບໍລິຫານ - ສັງລວມ.
ເພີຍແພ່: 2015-09-03
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ
 
Scroll to Top