ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555695
 


ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

ຫ້ອງການວິຊາການ

 
ຫ້ອງການວິຊາການ ຂຽນຫຍໍ້ “ວກ” ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ ມີີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີດ້ານວຽກງານວິຊາການ, ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານ ກັບບັນດາຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫ້ອງການວິຊາການ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງຕາມລະບຽບການ.
ປະກອບມີ 4 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກ ທະບຽນ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
- ຂະແໜງ ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິ
- ຂະແໜງ ປະເມີນຜົນການຮຽນ.
2. ພະແນກ ຫຼັກສູດ ແລະ ໄຊຍະບັດ.
- ຂະແໜງ ຫຼັກສູດ.
- ຂະແໜງ ໄຊຍະບັດ.
3. ພະແນກ ບໍລິການວິຊາການ.
- ຂະແໜງ ບໍລິການວິຊາການ
- ຂະແໜງ ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ.
- ຂະແໜງ ເໜືອປະລິນຍາຕີ.
4. ພະແນກ ປະກັນຄຸນນະພາບ.
- ຂະແໜງ ພັດທະນາ ປະກັນຄຸນນະພາບ.
- ຂະແໜງ ມາດຕະຖານ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ເພີຍແພ່: 2015-09-03
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຫ້ອງການວິຊາການ
 
Scroll to Top