ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
523686
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ຫຼັກ 13

 
 
ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ຫຼັກ 13 ຂຽນຫຍໍ້ “ສທກສ” ແມ່ນສູນບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດໃນຄົ້ນຄວ້າທົດລອງທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ພ້ອມນີ້ຍັງ ບໍລິການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ (ຫຼັກ13) ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ - ສັງລວມ
- ໜ່ວຍງານວິຊາການ
- ໜ່ວຍງານກິດຈະກຳ ແລະ ປ້ອງກັນ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
- ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ
- ໜ່ວຍງານປູກພືດ
- ໜ່ວຍງານພັດທະນາທີ່ດິນ
- ໜ່ວຍງານປະມົງ

ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ຫຼັກ 13 ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍລືສີ, ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 32,44 ເຮັກຕາ, ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ 200 ແມັດ. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2007 ໂດຍການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ແລະ ມູນນິທິໄຊພັດທະນາ (ປະເທດໄທ), ສູນດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 4 ໜ່ວຍງານຫຼັກຄື: ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ, ໜ່ວຍງານປູກຝັງ, ໜ່ວຍງານພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ໜ່ວຍງານປະມົງ.

ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ

ທົດລອງລ້ຽງໝູ ແລະ ຜະລິດລູກໝູ ຫຼາຍສາຍພັນເຊັ່ນ: ພັນດູຣ໋ອກ, ລາຊະວາຍ, ມົງກາຍ, ແລນເຣດ, ແຮມເຊຍ ແລະ ເໝີຍ ຊານ; ທົດລອງລ້ຽງແບ້ພັນແອັງໂກນູບຽນ ແລະ ແບ້ພັນພື້ນເມືອງ; ທົດລອງລ້ຽງເປັດ ແລະ ຜະລິດລູກເປັດພັນທ່າພະ ແລະ ພັນກະບິນບູລີ; ທົດລອງລ້ຽງໄກ່ ແລະ ຜະລິດລູກໄກ່ພັນໂຣດ, ໄກ່ພັນພື້ນເມືອງລາວ.

ການທົດລອງລ້ຽງໝູ

ການທົດລອງລ້ຽງແບ້

ການທົດລອງລ້ຽງເປັດ

ໜ່ວຍງານປູກຝັງ

-ທົດລອງປູກພືດຜັກ, ພືດໄຮ່, ພືດເປັນຢາ ຈຳນວນ 46 ຊະນິດ, ທົດລອງປູກເຂົ້າທັງໝົດ 17 ແນວພັນ (ພັນພື້ນເມືອງ 9 ແນວພັນ, ພັນປັບປຸງ 8 ແນວພັນ), ປູກເຫັດ, ປູກໄມ້້ໃຫ້ໝາກ ຈຳນວນ 8 ຊະນິດ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆແບບບໍ່ອາໄສເພດ, ຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ນ້ຳໝັກຊີວະພາບ.

ການທົດລອງປູກພືດຜັກຊະນິດຕ່າງໆ

ການທົດລອງປູກເຂົ້າ

ການທົດລອງປູກພືດເປັນຢາ

ການຜະລິດນ້ຳໝັກຊີວະພາບ

ໜ່ວຍງານພັດທະນາທີ່ດິນ

ສຳຫຼວດ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນເພື່ອແບ່ງເຂດການຜະລິດໃຫ້ເໝາະສົມ, ປັບປຸງດິນ, ປູກໄມ້ທົດແທນ,ໃສ່ຜ້າຫົ່ມດິນ ແລະ ສ້າງແລວຄັນຄູເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ.

ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ

ໜ່ວຍງານປະມົງ

ທົດລອງລ້ຽງປາ ແລະ ຜະລິດລູກປານິນດຳ, ລູກປານິນໝັນ, ປາດຸກ, ປາປາກ, ປາເຄິງ, ລູກກົບ, ປັບປຸງລະບົບນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ.

ການຮີດໄຂ່ປາດຸກ

ການເຄາະໄຂ່ປານິນ

ການອະນາໄມຖາດຟັກໄຂ່ປານິນ

ການອະນຸບານລູກກົບ


ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານບາຈຽງ

 
 
ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ບາຈຽງຂຽນຫຍໍ້: “ ສກປຈ ” ແມ່ນສູນບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການຂອງມະ ຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດໃນຄົ້ນຄວ້າທົດລອງທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ພ້ອມນີ້ຍັງ ບໍລິການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບ ຮົມເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ໜ່ວຍງານ ວິຊາການ
- ໜ່ວຍງານ ກິດຈະກຳ ແລະ ປ້ອງກັນ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
- ໜ່ວຍງານພືດຜັກແລະໄມ້ໃຫ້ໝາກ
- ໜາວຍງານການປູກເຫັດ
- ໜ່ວຍງານພືດອຸດສະຫະກຳແລະໄມ້ປະດັບ

ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານປາກຊ່ອງ

 
 
ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານປາກຊ່ອງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງຫີນ, ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 24.272 ເຮັກຕາ, ມີລະດັບຄວາມສູງຈາກນ້ຳທະເລ 1.270 ແມັດ. ມີແຜນກໍ່ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນປີ 2012 ແລະ ຈະດຳເນີນການທົດລອງປູກພືດຜັກ, ໝາກໄມ້, ດອກໄມ້ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ໂດຍການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ (ປະເທດໄທ) ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຈາກມູນນິທິໄຊພັດທະນາ (ປະເທດໄທ).

ສູູນພາສາຫວຽດນາມ

 
 
ສູນພາສາຫວຽດນາມ ຂຽນຫຍໍ້ “ສພນ” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ.ມີພາລະບົດບາດໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາຫວຽດນາມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄູ - ອາຈານແລະນັກສຶກສາພາຍໃນແຂວງ ແລະ ແຂວງອ້ອມຂ້າງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ມີຄວາມພ້ອມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງບັນດາການ ຈັດຕັ້ງ, ຂະແໜງການທີ່ຕ້ອງການຍົກສູງຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຫວຽດນາມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນເຂົ້າໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ຮ່ວມມືກັບສ.ສຫວຽດນາມແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ທີ່ ສ.ສຫວຽດນາມ.
ໂຄງປະກອບດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ - ສັງລວມ
- ໜ່ວຍງານວິຊາການ
- ໜ່ວຍງານກິດຈະກຳ ແລະ ປ້ອງກັນ

ສູູນພາສາລາວ

 
 
ສູນພາສາລາວ ຂຽນຫຍໍ້ “ສພລ” ແມ່ນສູນບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນພາສາລາວ ຫຼັກສູດແບບເລັ່ງລັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ, ຕອບສະໜອງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມທັງປະກອບຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າໃນວຽກງານການສິດສອນ, ເຜີຍແຜ່ສິລິປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງລາວເຮົາ.
ໂຄງປະກອບດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ - ສະຫຼຸບສັງລວມ
- ໜ່ວຍງານວິຊາການ
- ໜ່ວຍງານກິດຈະກຳ ແລະ ປ້ອງກັນ

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ທັງໝົດ
 
Scroll to Top