ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
523715
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ຄະນະສຶກສາສາດ

 
 
ຄະນະສຶກສາສາດ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄສສ” ແມ່ນ ຄະນະວິຊາໜຶ່ງດ້ານວິຊາການ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງ ງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ຄະນະສຶກສາສາດ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບມີ:
- ພະແນກ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ
- ພະແນກ ວິຊາການ
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
2. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
- ພາກວິຊາ ຄູພາສາອັງກິດ
- ພາກວິຊາ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
- ພາກວິຊາ ຄູຄະນິດສາດ
ຄະນະສຶກສາສາດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2002 – 2003 ເພື່ອກໍ່ສ້າງບຸກຄະລະກອນຄູມັດຍົມຕອນປາຍອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນປະກອບມີ 2 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ພາກວິຊາພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ, ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ມາຮອດສົກ 2005 – 2006 ຈິ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງພາກວິຊາຂຶ້ນຕື່ມອີກ 1 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ. ຄະນະສຶກສາສາດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 80 ຄົນ, ຍິງ 28 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ປະລິນຍາໂທ 20 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 60 ຄົນ, ຍິງ 20 ຄົນ, ກຳລັງໄປສຶກສາຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີທັງໝົດ 14 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ. ໃນສົກ 2015 – 2016 ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 597 ຄົນ, ຍິງ 347 ຄົນ. ຜ່ານມາຄະນະສຶກສາສາດ ໄດ້ສ້າງບຸກຄະລະກອນອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມແລ້ວທັງໝົດ 9 ຮຸ່ນ.
- ສົກຮຽນ 2006 – 2007 ມີຈໍານວນ 156 ຄົນ, ຍິງ 69 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2007 – 2008 ມີຈໍານວນ 312 ຄົນ, ຍິງ 123 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2008 – 2009 ມີຈໍານວນ 242 ຄົນ, ຍິງ 110 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2009 – 2010 ມີຈໍານວນ 212 ຄົນ, ຍິງ 97 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2010 – 2011 ມີຈໍານວນ 259 ຄົນ, ຍິງ 146 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2011 – 2012 ມີຈໍານວນ 106 ຄົນ, ຍິງ 63 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2012 – 2013 ມີຈໍານວນ 189 ຄົນ, ຍິງ 112 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2013 – 2014 ມີຈໍານວນ 194 ຄົນ, ຍິງ 122 ຄົນ
- ສົກຮຽນ 2014 – 2015 ມີຈໍານວນ 133 ຄົນ, ຍິງ 71 ຄົນ

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ

 
 
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄສຄ” ແມ່ນຄະນະວິຊາໜຶ່ງດ້ານວິຊາການຂອງ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ພະແນກ ບໍລິຫານ - ສັງລວມ
- ພະແນກ ວິຊາການ
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
1. ພາກວິຊາເສດຖະສາດ
2. ພາກວິຊາຄຸ້ມຄອງ
3. ພາກວິຊາທ່ອງທ່ຽວແລະບໍລິການ

ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້

 
 
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂຽນຫຍໍ້: “ຄກປ” ແມ່ນຄະນະວິຊາໜຶ່ງດ້ານວິຊາການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກວິທະຍາສາດແລະໃຫ້ແກ່ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1.ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ: - ພະແນກບໍລິຫານ - ສັງລວມ
- ພະແນກ ວິຊາການ
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
- ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
1. ພາກວິຊາ ປູກຝັງ
2. ພາກວິຊາ ລ້ຽງສັດ
3. ພາກວິຊາ ປ່າໄມ້
4. ພາກວິຊາ ນິເວດກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຄະນະໜຶ່ງໄດ້ຮັັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2002 -2003 ເພື່ອເປັນສູນກາງທາງດ້ານການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາສາດ, ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການຢູ່ໃນອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 39 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ. ໃນນັ້ນປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນຍິງ 0, ປະລິນຍາໂທ 7 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 28 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ ແລະ ຊັ້ນສູງ 3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ກຳລັງໄປສຶກສາຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີທັງໝົດ 17 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ. ໃນສົກ 2015 – 2016 ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 446 ຄົນ, ຍິງ 169 ຄົນ.

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

 
 
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄວສ”ແມ່ນ ຄະນະວິຊາໜຶ່ງດ້ານວິຊາການ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງ ງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:.
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບມີ:.
- ພະແນກ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ.
- ພະແນກ ວິຊາການ.
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ.
2. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:.
- ພາກວິຊາໂຍທາ-ຂົນສົ່ງ.
- ພາກວິຊາ ໄຟຟ້າ.
- ພາກວິຊາ ບໍ່ແຮ.
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນສົກປີ 2003 – 2004, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເປີດຫຼັກ ສູດອະນຸປະລິນຍາ ຢູ່ 2 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳໂຍທາ, ມາຮອດສົກປີ 2012 – 2013 ຈິ່ງໄດ້ເປີດຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຂຶ້ນ 2 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ພາກວິຊາ ວິສະວະ ກຳໂຍທາ. ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມີພະນັກງານທັງໜົດ: 29 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ. ໃນນັ້ນ ມີປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 9 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 7 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ, ອະນຸປະລິນຍາ 2 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ ແລະ ກຳລັງໄປສຶກສາຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລວມທັງໝົດ 10 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ຜ່ານມາຄະນະວິສະວະກຳສາດ ໄດ້ສ້າງບຸກຄະລະກອນອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມແລ້ວທັງໝົດ 9 ຮຸ່ນ..
- ສົກຮຽນ 2006 – 2007 ມີມີຈໍານວນ 110 ຄົນ, ຍິງ 19 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2007 – 2008 ມີຈໍານວນ 117 ຄົນ, ຍິງ 14 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2008 – 2009 ມີຈໍານວນ 115 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2009 – 2010 ມີຈໍານວນ 113 ຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2010 – 2011 ມີຈໍານວນ 73 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2011 – 2012 ມີຈໍານວນ 91 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2012 – 2013 ມີຈໍານວນ 73 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2013 – 2014 ມີຈໍານວນ 45 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2014 – 2015 ມີຈໍານວນ 41 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ.

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

 
 
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄນລ” ແມ່ນຄະນະວິຊາໜຶ່ງດ້ານວິຊາການຂອງ ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນເພື່ອກໍ່ ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ແກ່ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ພະແນກ ບໍລິຫານ - ສັງລວມ
- ພະແນກ ວິຊາການ
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
- ພາກວິຊານິຕິສາດ
- ພາກວິຊາລັດຖະສາດ
ຄະນະນິຕິສາດ -ລັດຖະສາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2006, ໃນໄລຍະເລີ້ມຕົ້ນນັບແຕ່ສົກຮຽນ 2006–2007 ຫາສົກຮຽນ 2008 – 2009 ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນ ສະເພາະລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນ 2 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາ ນິຕິສາດ ແລະ ສາຂາ ລັດຖະສາດ, ຕໍ່ມາປັບແຕ່ສົກຮຽນ 2008 – 2009 ໄດ້ ຈັດການຮຽນ - ການສອນໃນລະດັບອະນຸປະລິນຍາຂື້ນຕື່ມທັງ 2 ສາຂາວິຊາ.
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 35 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ.ໃນນັ້ນ, ປະລິນຍາໂທ 7 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ. ປະລິນຍາຕີ 28 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ. ໃນສົກຮຽນ 2015 – 2016 ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 709 ຄົນ, ຍິງ 234 ຄົນ.


ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

 
 
ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄວທ” ເປັນກົງຈັກວິຊາການ,ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກວິທະຍາສາດແລະໃຫ້ແກ່ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ປະກອບມີ ບຸກຄະລາກອນດັ່ງນີ້: ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ພະແນກ ບໍລິຫານ - ສັງລວມ
- ພະແນກ ວິຊາການ
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
1. ພາກວິຊາຟີຊິກສາດ
2. ພາກວິຊາເຄມີສາດ
3. ພາກວິຊາ ຊີວະສາດ
4. ພາກວິຊາ ຄະນິດສາດ
ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2012 – 2013, ໄດ້ເປິດການຮຽນ - ການສອນ ໃນ 4 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາຟິຊິກສາດ, ພາກວິຊາເຄມີສາດ, ພາກວິຊາຊີວະສາດ ແລະ ພາກວິຊາຄະນິດສາດ. ເພື່ອກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃນການຮັບໃຊ້ສັງຄົມ. ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ 39 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ. ປະລິນຍາໂທ 12 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ. ປະລິນຍາຕີ 27 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ. ໃນສົກຮຽນ 2015 – 2016 ມີຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດ 332 ຄົນ, ຍິງ 205 ຄົນ.

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ທັງໝົດ
 
Scroll to Top