ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555717
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

 
 
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄວສ”ແມ່ນ ຄະນະວິຊາໜຶ່ງດ້ານວິຊາການ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງ ງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:.
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບມີ:.
- ພະແນກ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ.
- ພະແນກ ວິຊາການ.
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ.
2. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:.
- ພາກວິຊາໂຍທາ-ຂົນສົ່ງ.
- ພາກວິຊາ ໄຟຟ້າ.
- ພາກວິຊາ ບໍ່ແຮ.
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນສົກປີ 2003 – 2004, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເປີດຫຼັກ ສູດອະນຸປະລິນຍາ ຢູ່ 2 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳໂຍທາ, ມາຮອດສົກປີ 2012 – 2013 ຈິ່ງໄດ້ເປີດຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຂຶ້ນ 2 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ພາກວິຊາ ວິສະວະ ກຳໂຍທາ. ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມີພະນັກງານທັງໜົດ: 29 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ. ໃນນັ້ນ ມີປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 9 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 7 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ, ອະນຸປະລິນຍາ 2 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ ແລະ ກຳລັງໄປສຶກສາຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລວມທັງໝົດ 10 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ຜ່ານມາຄະນະວິສະວະກຳສາດ ໄດ້ສ້າງບຸກຄະລະກອນອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມແລ້ວທັງໝົດ 9 ຮຸ່ນ..
- ສົກຮຽນ 2006 – 2007 ມີມີຈໍານວນ 110 ຄົນ, ຍິງ 19 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2007 – 2008 ມີຈໍານວນ 117 ຄົນ, ຍິງ 14 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2008 – 2009 ມີຈໍານວນ 115 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2009 – 2010 ມີຈໍານວນ 113 ຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2010 – 2011 ມີຈໍານວນ 73 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2011 – 2012 ມີຈໍານວນ 91 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2012 – 2013 ມີຈໍານວນ 73 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2013 – 2014 ມີຈໍານວນ 45 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ.
- ສົກຮຽນ 2014 – 2015 ມີຈໍານວນ 41 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ.

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
 
Scroll to Top