ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555690
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້

 
 
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂຽນຫຍໍ້: “ຄກປ” ແມ່ນຄະນະວິຊາໜຶ່ງດ້ານວິຊາການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກວິທະຍາສາດແລະໃຫ້ແກ່ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1.ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ: - ພະແນກບໍລິຫານ - ສັງລວມ
- ພະແນກ ວິຊາການ
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
- ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
1. ພາກວິຊາ ປູກຝັງ
2. ພາກວິຊາ ລ້ຽງສັດ
3. ພາກວິຊາ ປ່າໄມ້
4. ພາກວິຊາ ນິເວດກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຄະນະໜຶ່ງໄດ້ຮັັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2002 -2003 ເພື່ອເປັນສູນກາງທາງດ້ານການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາສາດ, ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການຢູ່ໃນອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 39 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ. ໃນນັ້ນປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນຍິງ 0, ປະລິນຍາໂທ 7 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 28 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ ແລະ ຊັ້ນສູງ 3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ກຳລັງໄປສຶກສາຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີທັງໝົດ 17 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ. ໃນສົກ 2015 – 2016 ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 446 ຄົນ, ຍິງ 169 ຄົນ.

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້
 
Scroll to Top