ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555690
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ

 
 
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄສຄ” ແມ່ນຄະນະວິຊາໜຶ່ງດ້ານວິຊາການຂອງ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ບຸກຄະລາກອນດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະບໍດີ 01 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ແລະ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ ຕາມຈຳນວນຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ພະແນກ ບໍລິຫານ - ສັງລວມ
- ພະແນກ ວິຊາການ
- ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
1. ພາກວິຊາເສດຖະສາດ
2. ພາກວິຊາຄຸ້ມຄອງ
3. ພາກວິຊາທ່ອງທ່ຽວແລະບໍລິການ

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
 
Scroll to Top