ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555697
 


ກຽວກັບ ມ ຈ

ຈຸດສຸມແຜ່ນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ

 

ຍຸດທະສາດລວມ

1. ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.
2. ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ດ້ານການບໍລິ ຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ມາດຕະຖານ, ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນ ແລະ ມີຄຸນສົມ ບັດສິນທຳປະຕິວັດ.
3. ພັດທະນາຫຼັກສູດຮຽນການ-ການສອນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະ ນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
4. ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງຫລ່າງ, ປະກອບອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການ ຮຽນ-ການສອນໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.
5. ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງດ້ານວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ.
6. ພັດທະນາສູນທົດລອງກະສິກຳ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເຕັມຮູບແບບ, ເປັນສະຖານທີ່ຝຶກ ຫັດງານຂອງ ນັກສຶກສາ, ເປັນສູນອະນຸລັກ ແລະ ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
7. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ.
8. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ (QA) ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ.
9. ປັບປຸງວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ.
10. ຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກວ້າງ ຂວາງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ.
11. ສ້າງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາ. ອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

ເພີຍແພ1່: 2015-08-06
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຈຸດສຸມແຜ່ນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ
 
Scroll to Top