ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
555693
 


ກຽວກັບ ມ ຈ

ຄະນະອະທິການບໍດີ

 

ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານ

ປະກອບມີອະທິການບໍດີ 1 ທ່ານ, ຮອງອະທິການບໍດີ 2 ທ່ານ (ຝ່າຍວິຊາການ 1 ທ່ານ ແລະ ຝ່າຍ ບໍລິຫານ 1 ທ່ານ), ມີ 6 ຫ້ອງການຄື: ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຫ້ອງການບໍລິຫານ-ສັງລວມ, ຫ້ອງການວິຊາການ, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ຫ້ອງ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ


ເພີຍແພ1່: 2015-08-06
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະອະທິການບໍດີ
 
Scroll to Top