ຂ່າວ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນ ມ​ຈ

 

 

ແຈ້ງການ ລາຍຊື່ນັກສືກທີ່ຄັດເລືອກໄດ້ ເພື່ອລົງທະບຽນເຂົ້າເປັນນັກສືກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ປະຈຳສົກ 2021-2022
ກຳນົດລົງທະບຽນນັບແຕ່ວັນທີ 17 ພະຈິກ ຫາ 10 ທັນວາ 2021
(ຖ້າກາຍກຳນົດຖືວ່າສະຫລະສິດ)
ສະຖານທີ່ລົງທະບຽນ ແມ່ນ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ແລະ ລົງທະບຽນຕາມຊ່ອງທາງອອນລ໌າຍ
- ສຳລັບເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບມີຄື:
1. ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດ ມ7 ແລະ ໃບຄະແນນຈົບ ມ7(ຖືຕົ້ນສະບັບມາເພື່ອກວດຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງ)
2. ຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນ 1 ສະບັບ (ກາແດງ)
3. ໃບແຈ້ງໂທດ 1 ສະບັບ (ກາແດງ)
4. ໃບກວດສຸຂະພາບ 1 ສະບັບ (ກາແດງ)
5. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 1 ສະບັບ (ກາແດງ)
6. ສຳເນົາປືືມສຳມະໂນຄົວ 1 ສະບັບ
7. ຮູບຖ່າຍ 3×4 ຈຳນວນ 3 ໃບ
8. ເງິນລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າຫນ່ວຍກິດແມ່ນຂື້ນກັບລາຍວິຊາແຕ່ສາຂາ

  => https://drive.google.com/file/d/1Gpc3NyjNPT24i59DmmYbPPuZKIFnnlPO/view