ວິໄສທັດ (Vision)

     ສ້າງຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜອງບຸກຄະລາກອນ ທີ່ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີລະບຽບວິໄນດີ, ເປັນສູນກາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ, ບໍລິການດ້ານການໂຮງແຮມ, ການທ່ອງ ທ່ຽວໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ພາລະກິດ (Mission)

  - ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຄູ-ອາຈານທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ສູງ ຂື້ນເລື້ອຍໆ.

  - ພັດທະນາຄູ-ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ກາຍເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.

  - ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ອະນຸລັກວັດທະນາທໍາຂອງຊາດໃຫ້ຢືນຍົງຕະຫຼອດໄປ.

  - ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ທາງດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການບໍໍລິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ເປົ້າ​ໝາຍຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ

ພາກວິຊາ ແລະ ສາຂາວິຊາໃນປັດຈຸບັນ

 

ທີ່​ປື​ກ​ສາ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ

ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຂອງ​ຄະ​ນະ

ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ການ