ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

    ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ແມ່ນຄະນະວິຊາໜື່ງດ້ານວິຊາການ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີພາລະບົດບາດ

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ນັກວິທະຍາສາດ

ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ.

ວິໃສທັດ ຮອດປີ 2025

    ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຈະກາຍເປັນສູນກາງການຮຽນຮູ້, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍແກ່ປະຊາຊົນ.

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

 • ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານວິຊາການ

          ປະກອບມີ 2 ພາກວິຊາຄື:  ພາກວິຊານິຕິສາດ ແລະ ພາກວິຊາລັດຖະສາດ.

 • ໂຄງປະກອບບໍລິຫານ ມີ 4 ພະແນກຄື:
 • ພະແນກບໍລິຫານ.
 • ພະແນກວິຊາການ.
 • ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ.
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສືກສາ.

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນປະກອບມີ:

 1. ຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ.
 2. ຮອງຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ.
 3. ຫົວໜ້າພາກວິຊາ 2 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ 4 ທ່ານ.
 4. ຫົວໜ້າພະແນກ 4 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 7 ທ່ານ.

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ມີ 6 ຫຼັກສູດຄື:

 • ປະລີນຍາຕີພາກປົກກະຕິ ມີ 2 ຫຼັກສູດຄື: ປະລີນຍາຕີນິຕິສາດ ແລະ ປະລີນຍາຕີລັດຖະສາດ.
 • ປະລີນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ມີ 2 ຫຼັກສູດຄື: ປະລີນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງນິຕິສາດ ແລະ ປະລີນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງລັດຖະສາດ.
 • ອະນຸປະລີນຍາ ມີ 2 ຫຼັກສູດຄື: ອະນຸປະລີນຍານິຕິສາດ ແລະ ອະນຸປະລີນຍາລັດຖະສາດ.