1. ວິໄສທັດ

ສ້າງ​ຄະນະ​ກະ​ເສດ​ສາດ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສືກສາ, ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທົດ​ລອງ​ວິ​ທະຍາ​ສາດ, ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່ສັງຄົມ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການຢູ່​ໃນ​ອານຸພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ສາກົນ.

 1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ຄະນະ​ກະ​ເສດ​ສາດ ​ແລະປ່າ​ໄມ້, ຂຽນຊື່ຫຍໍ້​ວ່າ: “ຄກປ” ​ແມ່ນ​ຄະນະ​ວິຊາໜື່ງດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລຈຳປາ​ສັກມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່ອະທິການ​ບໍດີ ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ - ການ​ສອນ ​ເພື່ອ​ກໍ່ສ້າງ​ນັກວິຊາການ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ​ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ.

 • ເປົ້າໝາຍ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ

ແຜນພັດທະນາຂອງຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນ 10 ປີຕໍ່່ໜ້າ (2020-2030) ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

# ແຜນຂະຫຍາຍ:

- ສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ດ້ານວິທະຍາສາດສັດ 1 ຫຼັກສູດ ແລະ ຫຼັກສູດ ນາໆຊາດ 1 ອາທິດ ຈໍານວນ 3 ຫຼັກສູດ

-ແຕ່ປີ 2020 ຮອດ 2025 ຄກປ ຈະຂະຫຍາຍພາກວິຊາຕື່ມອີກ 2 ພາກວິຊາ ຄື: 1. ພາກວິຊາປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, 2. ພາກວິຊາເທັກໂນໂລຢີອາຫານ

-ຮອດປີ 2030 ຈະຂະຫຍາຍເພີ່ມ 1 ຄະນະວິຊາຄື ຄະນະປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍປະກອບມີ 2 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາປ່າໄມ້ ແລະ ພາກວິຊາ ສິ່ງແວດລ້ອມ

# ແຜນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

 1. 1. ດ້ານເນື້ອທີ່

+ ປັດຈຸບັນການແບ່ງຂອບເຂດເນື້ອທີ່ຂອງຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ

+ ແຜນຄວາມຕ້ອງການເນື້ອທີ່ໃຫມ່ທັງຫມົດສໍາລັບ 2 ຄະນະວິຊາແມ່ນ 452 ເຮັກຕາ, ເຊິ່ງແຍກການນໍາໃຊ້ ໃນແຕ່ລະດ້ານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນດ້ານປູກຝັງ 120 ເຮັກຕາ (ໃນນີ້ປະກອບມີເນື້ອທີ່ສໍາລັບປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ 50 ເຮັກຕາ, ປູກພືດສວນ 30 ເຮັກຕາ, ພືດທັນຍາຫານ 40 ເຮັກຕາ)

- ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນດ້ານລ້ຽງສັດ 180 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ປະກອບມີເນື້ອທີ່ສໍາລັບເຮັດຄອກແບ້, ຄອກງົວ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າ 50 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ສໍາລັບຜະລິດອາຫານສັດ ຄື: ມັນຕົ້ນ 50 ເຮັກຕາ, ກວ້ຍ 10 ເຮັກຕາ, ອ້ອຍ 10 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວເຫຼືອງ 10 ເຮັກຕາ, ສາລີອາຫານສັດ 10 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ສໍາລັບປະມົງນ້ໍາຈືດ 30 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ ສໍາລັບສັດຕະວະແພດ 10 ເຮັກຕາ)

- ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 102 ເຮັກຕາ (ໃນນີ້ປະກອບມີ ເນື້ອທີ່ປູກປ່າ ປະສົມ 80 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ສວນກ້າ 2 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ ສະຖານນີຂີ້ເຫຍື້ອ, ເກັບ ແລະ ລີໄຊເຄິນ 20 ເຮັກຕາ)

- ສະຫນາມກິລາ ແລະ ທີ່ຕັ້ງອາຄານ 50 ເຮັກຕາ

 1. ດ້ານອາຄານ

☞ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ນີ້, ອາຄານຮຽນຂອງຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນມີທັງຫມົດ 3 ຫຼັງ ເປັນອາຄານ 2 ຊັ້ນ ມີຈໍານວນຫ້ອງສໍາລັບຈັດການຮຽນ-ການສອນ ທັງຫມົດ 20 ຫ້ອງ (ຫ້ອງຮຽນລວມ 2 ຫ້ອງ) ເຊິ່ງມີພຽງພໍສໍາລັບສົກຮຽນນີ້.

☞ ແຜນຄວາມຕ້ອງການອາຄານເພີ່ມ ຈໍານວນ 7 ຫຼັງ ຄື:

-ອາຄານສໍາລັບຫ້ອງການ 2 ຫຼັງ ຊື່ງປະກອບມີຫ້ອງການສໍາລັບເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ 18 ຫ້ອງ (ຄະນະບໍດີ ແລະ ຮອງ 6 ຫ້ອງ, ພາກວິຊາ 4 ຫ້ອງ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆ 8 ຫ້ອງ)

-ອາຄານສໍາລັບຫ້ອງຮຽນ 2 ຫຼັງ ປະກອບມີ 40 ຫ້ອງ

- ຫ້ອງຮຽນ 30 ຫ້ອງ

- ຫໍສະຫມຸດ 2 ຫ້ອງ

- ສະໂມສອນ ຫຼື ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ 2 ຫ້ອງ

- ຫ້ອງສໍາລັບເຮັດພາກປະຕິບັດ 6 ຫ້ອງ

☞ ອາຄານຫໍພັກສໍາລັບຄູ 1 ຫຼັງ

 1. ພາກວິຊາ ແລະ ສາຂາຮຽນໃນປັດຈຸບັນ

          ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີ 2 ພາກວິຊາ ຄື: ພາກວິຊາປູກຝັງ ແລະ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ, ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ທັງໝົດ 9 ຫຼັກສູດ, ພາກວິຊາປູກຝັງມີ 6 ຫຼັກສູດ ແລະ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດມີ 3 ຫຼັກສູດ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ພາກວິຊາປູກຝັງ
  • ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ສາຂາປູກຝັງ ລະບົບປົກກະຕິ
 • ສາຂາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລະບົບປົກກະຕິ
 • ສາຂາເທັກໂນໂລຢີການອາຫານ ລະບົບປົກກະຕິ
 • ສາຂາປູກຝັງລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ (ເສົາ - ອາທິດ)
 • ສາຂາວິຊາວິທະຍາສາດການປ່າໄມ້ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ (ເສົາ - ອາທິດ)
  • ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາໂທ
 • ສາຂາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ
 1. ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ
  • ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ສາຂາລ້ຽງສັດ ລະບົບປົກກະຕິ
 • ສາຂາສັດຕະວະແພດ ລະບົບປົກກະຕິ
 • ສາຂາລ້ຽງສັດ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ (ເສົາ - ອາທິດ)
 1. ດ້ານຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ
 2. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາປູກຝັງ

ໄລຍະຮຽນ 4 ປີ ມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມທັງໝົດ 133 ໜ່ວຍກິດ, ປະກອບດ້ວຍໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 18 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 39 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາສະເພາະ 74 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ 2 ໜ່ວຍກິດ.

 1. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາລ້ຽງສັດ

ໄລຍະຮຽນ 4 ປີ ມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມທັງໝົດ 130 ໜ່ວຍກິດ, ປະກອບດ້ວຍໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 18 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 39 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາສະເພາະ 71 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ 2 ໜ່ວຍກິດ.

 1. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາເທັກໂນໂລຢີການອາຫານ

ໄລຍະຮຽນ 4 ປີ ມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມທັງໝົດ 130 ໜ່ວຍກິດ, ປະກອບດ້ວຍໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 20 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 34 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາສະເພາະ 73 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ໝວດວິຊາເລືອກ

ເສລີ 3 ໜ່ວຍກິດ.

 1. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ໄລຍະຮຽນ 4 ປີ ມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມທັງໝົດ 138 ໜ່ວຍກິດ, ປະກອບດ້ວຍໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 26 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 37 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາສະເພາະ 73 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ 2 ໜ່ວຍກິດ.

 1. ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາສັດຕະວະແພດ

ໄລຍະຮຽນ 5 ປີ ມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມທັງໝົດ 166 ໜ່ວຍກິດ, ປະກອບດ້ວຍໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 20 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 47 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາສະເພາະ 96 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ 3 ໜ່ວຍກິດ.

 1. ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີສາຂາວິທະຍາສາດການປ່າໄມ້

ໄລຍະຮຽນ 2 ປີ ມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມທັງໝົດ 61 ໜ່ວຍກິດ, ປະກອບດ້ວຍໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 7 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 19 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາສະເພາະ 33 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ 2 ໜ່ວຍກິດ.

 1. ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີສາຂາປູກຝັງ

ໄລຍະຮຽນ 2 ປີ ມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມທັງໝົດ 61 ໜ່ວຍກິດ, ປະກອບດ້ວຍໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 6 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 18 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາສະເພາະ 35 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ 2 ໜ່ວຍກິດ.

 1. ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີສາຂາລ້ຽງສັດ

ໄລຍະຮຽນ 2 ປີ ມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມທັງໝົດ 61 ໜ່ວຍກິດ, ປະກອບດ້ວຍໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 6 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 18 ໜ່ວຍກິດ, ໝວດວິຊາສະເພາະ 35 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ 2 ໜ່ວຍກິດ.

 1. ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ

ໄລຍະຮຽນ 2 ປີ ມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມທັງໝົດ 47 ໜ່ວຍກິດ.

 1. ທີ່ປຶກສາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດັ່ງນີ້:

 • ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ (ປະເທດໄທ)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລອຸບົນລາດຊະທານີ (ປະເທດໄທ)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລລາດຊະພັດເທບສະຕີ (ປະເທດໄທ)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ (ປະເທດໄທ)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລเເທັກໂນໂລຍີສຸຣະນາຣີ (ປະເທດໄທ)
 • ມູນນິທິໄຊພັດທະນາ (ປະເທດໄທ)
 • ໂຄງການຊີດາເມຄານ (sida MEKARN)
 • ສະຖາບັນວິໄຈກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລທອດໂທຣິ (Tottori ) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
 • ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕ (Kyoto) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
 • ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄັນໂທ (canto) ປະເທດຫວຽດນາມ
 • ມະຫາວິທະຍາໄລ Tay Nguyen ປະເທດຫວຽດນາມ
 • ມະຫາວິທະຍາໄລ Nong Lam ປະເທດຫວຽດນາມ
 • ມະຫາວິທະຍາໄລ Nha Trang ປະເທດຫວຽດນາມ
 • ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່

-       ຕູ້ໄປ​ສະ​ນີ: 81

-       ໂທ​ລະ​ສັບ: (+856-30) 2828 531

-       ມື​ຖື: (+856-20) 2241 0842; : (+856-20) 5947 5887

-       ແຟັກ: (+856-31) 260 158 

 • ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ/ບຸກຄະລາກອນ

ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ (ຄກປ), ແມ່ນໜື່ງໃນບັນດາ 6 ຄະນະວິຊາທີ່ຂື້ນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ໂດຍປະກອບດ້ວຍຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ 2 ທ່ານ, ພ້ອມນີ້ປະກອບມີ 4 ພະແນກ (ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສືກ​ສາ ແລະ ພະແນກວິຊາການ), ມີ 2 ພາກວິຊາ (ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ) ແລະ 3 ສູນທີ່ຂື້ນ​ກັບ (ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານຫຼັກ 13, ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານບາຈຽງ ແລະ ສູນ​ນັກ​ສືກ​ສາ ແລະ ພັດທະນາກະສິກໍາ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ເມືອງປາກຊ່ອງ).

 1. ຄະນະບໍດີ

ທ່ານ ປອ. ທອງໃສ ສີຈັນ                                             ເປັນຜູ້ຮັກສາການ

 1. ຮອງຄະນະບໍດີ

2.1 ທ່ານ ປທ. ວິລະວັນ ສະພັງທອງ                                  ຮອງຝ່າຍກິດຈະກຳ

2.2 ທ່ານ ປທ. ອິນແປງ ດວງວົງສາ                                   ຮັກສາການຮອງຝ່າຍວິຊາການ

 1. ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ
  • ທ່ານ ປຕ. ນາງ ອໍລະໄທ ສິດທິເດດ                    ເປັນຮອງ (ຮັກສາການຫົວໜ້າ)
 2. ພາກວິຊາປູກຝັງ
  • ທ່ານ ປທ. ນາງ ກອງມີ ສີມຸກດາ ເປັນຫົວໜ້າ
  • ທ່ານ ປທ. ນາຄະລິນ ພູນສະຫວັດ                    ເປັນຮອງ
 3. ພະແນກວິຊາການ
  • ທ່ານ ປອ. ແກ້ວບົວສອນ ຣາຊະຂັນຕິ                           ເປັນຫົວໜ້າ
  • ທ່ານ ປທ. ພຸດສະຫວັດ ພັນທະວົງ ເປັນຮອງ
 4. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ
  • ທ່ານ ປທ. ເກດແກ້ວ ນັນເທພາ                                ເປັນຫົວໜ້າ
  • ທ່ານ ປຕ. ນາງ ອໍລະລິນ ອະໄພລາດ                    ເປັນຮອງ
 5. ພະແນກກິດຈະກຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນັກສືກສາ
  • ທ່ານ ປຕ. ນາງ ຄໍາພິໃສ ຄໍາມິ່ງສະຫວັດ                        ເປັນຫົວໜ້າ
  • ທ່ານ ປຕ. ໄຊຍະສິດ ມາກວິໄລແສນ ເປັນຮອງ
 6. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
  • ທ່ານ ປທ. ນາງ ທິບພາພອນ ລິນທະສອນ                      ເປັນຫົວໜ້າ
  • ທ່ານ ປຕ. ນາງ ເລລາວະດີ ແກ້ວຜາສຸກ                    ເປັນຮອງ
 7. ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານຫຼັກ 13
  • ທ່ານ ປທ. ສາຍສະໝອນ ດາລາຄຳ                              ເປັນຫົວໜ້າ
  • ທ່ານ ປຕ. ທະນູໄຊ ພົງອຸດົມ ເປັນຮອງ
 8. ສູນທົດລອງກະສິກຳແບບປະສົມປະສານບາຈຽງ
  • ທ່ານ ປທ. ເກັ່ງ ອິນທະສັງວານ                             ເປັນຫົວໜ້າ
  • ທ່ານ ປຕ. ວັດທະນາ ໄຕໄຊຍະວົງ                             ເປັນຮອງ
 9. ສູນສືກສາ ແລະ ພັດທະນາກະສິກຳ ເຂດພູພຽງບໍລິເວນເມືອງປາກຊ່ອງ
  • ທ່ານ ປຕ. ອິນທິລະເດດ ສິສິໂຊກຄູນ                    ເປັນຫົວໜ້າ
  • ທ່ານ ປຕ. ກຸມພັນ ວົງສະຜ່າຍ ເປັນຮອງ
 10. ສະຖິຕິພະນັກງານຄູ-ອາຈານ

ປັດຈຸບັນຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີພະນັກງານ ແລະ ຄູ-ອາຈານທັງໝົດ 64 ຄົນ, ຍິງ 26 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ໄປສືກສາຕໍ່ 12 ຄົນ, ຍິງ 03 ຄົນ (ປະລິນຍາເອກ 5 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ; ປະລິນຍາໂທ 07 ຄົນ, ຍິງ 02 ຄົນ)  ປັດຈຸບັນມີໜ້າຕົວ ຈິງ 52 ຄົນ, ຍິງ 23 ຄົນ.

 • ລະດັບວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານທີ່ມີໜ້າໃນປັດຈຸບັນ.
 • ປະລິນຍາຕີ​ 31 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ.
 • ປະລິນຍາໂທ 16 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ.
 • ປະລິນຍາເອກ 5 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ.